Nieuws

Top 5 actuele vragen van ondernemers (+ de antwoorden)

3 min lezen

Redactie

Redactie  -  vrijdag 10 april 2020

Ondernemend Nederland is druk bezig met de door de regering geboden noodmaatregelen. Wij hebben daar dan ook veel vragen over gehad. Hieronder de top 5 meest gestelde vragen en onze antwoorden.

 

1. Hoe moet ik de ‘Omzet in de NOW-regeling’ interpreteren?

Hiervoor wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Let op, hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.

Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Voor bedrijven met onderhanden werk/-projecten geldt bijvoorbeeld dat de som van de posten netto-omzet en wijziging in onderhanden projecten in een afzonderlijke tussentelling weergegeven dient te worden. De som kan worden aangeduid als 'projectopbrengsten' of 'bedrijfsopbrengsten'. Deze tussentelling geeft een indicatie van de omvang van de bedrijfsactiviteiten. Dus voor de bepaling van de netto-omzet voor de NOW regeling moet deze regel aangehouden worden.

2. Hoe moet ik ‘Concern in de NOW-regeling’ interpreteren?

Onder een concern wordt in het kader van de NOW een groep verstaan (in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) en een daarmee gelijkgestelde constructie (de moeder-dochtermaatschappij van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek).

Bij een groep gaat het om een economische eenheid waarin vennootschappen organisatorisch zijn verbonden, vallend onder een centrale leiding. Bijvoorbeeld bij het gebruik maken van één stafafdeling voor de verschillende vennootschappen of het opmaken van een geconsolideerde jaarrekening; dat kunnen aanwijzingen zijn.

Omzetdalingen van niet-Nederlandse rechtspersonen zonder in Nederland verzekerd SV-loon, worden niet meegenomen in de vaststelling van de omzetdaling in het kader van de NOW. De overheid geeft daarvoor als reden dat ‘de band met het behoud van werkgelegenheid in Nederland (…) dermate klein (is) dat het niet gerechtvaardigd is om de omzetdaling tevens over deze groepsonderdelen te berekenen'.

3. Komt een start-up en/of scale-up in aanmerking voor kredietmogelijkheden?

Het kabinet maakt het ook voor start-ups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten op verzoek van het kabinet gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

4. Hoe zit het met de marginale toets UWV-verzoek voor toestemming bedrijfseconomisch ontslag?

Het UWV neemt een verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag wel in behandeling, waarbij het UWV het reguliere toetsingskader voor ontslag hanteert.

De NOW is als volgt verduidelijkt. De werkgever die op of na 2 april 2020 een verzoek als hiervoor genoemd indient, zal aannemelijk dienen te maken dat de NOW subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende oplossing is. Het UWV toetst marginaal, omdat de werkgever wel de ruimte moet kunnen hebben om een dergelijke beslissing te nemen.

Bij ontslagaanvragen vóór 2 april 2020 vindt deze toetsing niet plaats. Voor ontslagaanvragen ingediend in het tijdvak 18 maart 2020 tot en met 1 april 2020 geldt wel dat als deze niet tijdig worden ingetrokken, dit mogelijk leidt tot een subsidievermindering.

5. Hoe ben ik goed voorbereid op wat nog gaat komen?

Zorg voor de juiste basishygiëne binnen uw bedrijf:

Financiën
- Herrekenen budget- en liquiditeitsprognoses
- Let op bij tussentijds openbaar maken tussentijdse maand/kwartaalcijfers
- Overleg met banken/financiers

Verzekeringen
- Is de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering op orde
- Check de voorwaarden

Betalingen
- Geen (betalings-)verplichtingen aangaan bij onzekerheid over de continuïteit
- Terughoudendheid bij dividend uitkeren aan de aandeelhouders
- Terughoudendheid bij terugbetalingen rekening-courant aan groepsvennootschappen, bestuurders, etc.
- Managementvergoeding proportioneel

Besluitvorming
- Schriftelijk vastleggen van alle (management) beslissingen
- Houdt goed contact met alle stakeholders en met name bestuur, aandeelhouders, etc.

Administratie
- Alle rechten en verplichtingen op orde
- Extra focus op de debiteurenadministratie
- Tijdige publicatie van de jaarrekening

Toch twijfel? Neem gewoon contact met ons op. Voorkomen is beter dan genezen.
Robert Verhoeks | 06-46 02 66 46 | robert.verhoeks@q-concepts.nl

Redactie
Redactie

Bij Qconcepts vinden we het belangrijk om onze kennis te delen. Daarom schrijven onze Q'ers regelmatig een blog over de sector waarin zij actief zijn of actuele wet- en regelgeving.

Mail Redactie
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?