Werken v2

Algemene voorwaarden

Versie oktober 2020

Werken v2

1 ALGEMEEN
De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van de algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: Q-Concepts Accountancy, Interim en Advies Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten, zoals neergelegd in de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging.

1.4 Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA zijn onderworpen;

1.5 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde (schriftelijke) informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens en alle overige (schriftelijke) informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;

1.6 Medewerker: een natuurlijke of rechtspersoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer op grond van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht;

1.7 Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer is aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden en/of verrichtingen.

1.8 Controle Opdracht: een Opdracht tot controle zoals gedefinieerd in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden.

1.9 Overige Opdracht: een Opdracht die niet valt onder de definitie van Controle Opdracht.

 

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit door Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of een (nadere) opdrachtbevestiging.

2.3 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.5 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de Opdracht op te schorten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze. Hieronder vallen in elk geval ook gegevens en bescheiden ter zake de (eventuele) specifieke risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid in verband met de te verrichten Werkzaamheden, alsmede nadere gegevens omtrent de eventuele genomen maatregelen om dergelijke risico’s te voorkomen of te beheersen, voor zover door de Opdrachtnemer Werkzaamheden ter plaatse bij Opdrachtgever (zullen) worden verricht.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.5 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

4.6 Ingeval Opdrachtgever geen, onjuiste of niet-volledige informatie aan de Opdrachtnemer verstrekt, is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de hieruit voor haar of derden voortvloeiende schade en vrijwaart Opdrachtgever hiervoor de Opdrachtnemer volledig.

4.7 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het leveren van een kantoorruimte c.q. een arbeidsplaats aan de Medewerker en eventuele noodzakelijke hulpmiddelen en faciliteiten, behoudens waar Opdrachtgever ermee instemt dat deze hulpmiddelen zullen worden geleverd door de Medewerker zelf. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer en telefoonfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

4.8 Waar zulks vereist is op grond van de op de wet- en/of regelgeving, die van toepassing is op de Opdracht, stemt Opdrachtgever ermee in dat hij, op verzoek van de Opdrachtnemer en zonder vertraging, de correcte gegevens zal verstrekken betreffende de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Opdrachtgever die hetzelfde of grotendeels dezelfde werkzaamheden verrichten als de Medewerker gedurende de Opdracht.

4.9 Waar zulks vereist is op grond van de op de Opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving en uit hoofde van de verkregen informatie dient Opdrachtgever hetzelfde of een soortgelijk proces toe te passen op de Medewerker als wordt toegepast om de arbeidsomstandigheden te bepalen die direct kunnen worden toegeschreven aan de hoeveelheid of de kwaliteit van de uitgevoerde arbeid.

4.10 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging/engagement letter. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.11 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de Medewerker de te verrichten werkzaamheden in het kader van de Opdracht, kan verrichten in een veilige omgeving, conform een veilig systeem van werken. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en zal haar gevrijwaard houden van iedere vorm van financieel nadeel of aansprakelijkheid zoals kan worden ingeroepen jegens de Opdrachtnemer als gevolg van een aanspraak van de Medewerker als gevolg van letsel of schade onder meer aan zijn of haar eigendommen tijdens de uitvoering van de Opdracht die door de Medewerker wordt vervuld.

4.12 Opdrachtgever garandeert en zegt toe de aanspraken van de Medewerker op rechten onder de wet- en regelgeving niet zal trachten te ontzeggen.

4.13 Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Medewerker, die voor en gedurende de Opdracht door de Opdrachtnemer of een door haar ingeschakelde derde aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of de daaraan verbonden wetgeving verwerken. Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn verplicht volledig te handelen in lijn met de AVG dan wel overige privacy wet- en regelgeving en zullen daartoe elkaar tijdig alle relevante informatie toesturen benodigd om te voldoen en te blijven voldoen aan de verplichtingen krachtens de AVG en aanverwante wet- en regelgeving.

4.14 Opdrachtgever zal de Medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

4.15 Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer ter zake enige aanspraak van een derde (waaronder de Medewerker) ter zake niet (juiste) naleving van de AVG en aanverwante privacy wet- en regelgeving, tenzij dit het gevolg is van toerekenbare tekortkoming van de zijde van de Opdrachtnemer.

4.16 In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

4.17 Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s). Opdrachtnemer heeft het recht een Medewerker die de Opdracht (mede) uitvoert bij Opdrachtgever, te vervangen.

5.3 Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

5.4 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.5 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

5.6 Een Medewerker die de Opdracht uitvoert is in loondienst van Opdrachtnemer dan wel een derde, of is als zelfstandige (zonder personeel) werkzaam. Voor zover de Medewerker zelfstandige is en een Opdracht vervult voor Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat hiertoe met de Medewerker een op de door de Belastingdienst goedgekeurde model gebaseerde opdrachtovereenkomst als bedoeld in de Wet DBA wordt gesloten.

5.7 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

 

6 GEHEIMHOUDING, DATA PROTECTION EN BEROEPSREGELGEVING

6.1 Tenzij (i) enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel Opdrachtnemer tot openbaarmaking verplicht; of (ii) Opdrachtnemer of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt/optreden in een tucht-, civiel-, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn, zullen Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette Medewerk(st)er(s) vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in lid 2 verstrekken.

6.2 Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van: (i) een Opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, (ii) het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer en (iii) risk management en quality review vereisten, Opdrachtnemer vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen(voorheen) werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtgever, zijn cliënten of derden, verwerkt, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de Opdracht.

6.3 Opdrachtnemer treft passende technologische en organisatorische maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door hem in te schakelen derden en medewerkers in te lichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de AVG en/of overige toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

6.4 Tenzij sprake is van enig wettelijk voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet openbaren of aan derden verstrekken.

6.5 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden. Partijen zullen zich er naar redelijkheid voor inspannen om te bewerkstelligen dat hun medewerkers, die bij de Opdracht zijn betrokken, een overeenkomst aangaan die een verplichting bevat voor de medewerker om alle vertrouwelijke informatie die deze heeft ontvangen van de wederpartij vertrouwelijk te houden. Voor de doeleinden van dit artikel is vertrouwelijke informatie vertrouwelijk indien deze duidelijk is aangegeven als vertrouwelijk of indien de partij waarop de informatie betrekking heeft, duidelijk schriftelijk verklaart aan de medewerker dat deze vertrouwelijk is.

6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

6.7 Opdrachtgever verleent telkens en volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving. Waar mogelijk zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar bijstand verlenen bij het vervullen van de verplichting om verzoeken te beantwoorden van betrokken natuurlijke personen die op grond van wet- en regelgeving hun toekomende privacy-rechten uitoefenen.

6.8 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:

a) in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b) in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;

c) verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.

6.9 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.

6.10 Opdrachtnemer waarborgt deugdelijk gebruik van verstrekte persoonsgegevens en wendt deze niet aan voor commerciële doeleinden.

6.11 Opdrachtgever en Opdrachtnemer informeren de wederpartij onverwijld over elke inbreuk in verband met verstrekte persoonsgegevens (waaronder wordt verstaan een datalek), zodra hiervan kennis is genomen en werken over en weer samen om passende maatregelen hiervoor te treffen. Partijen doen geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, alvorens de wederpartij in kennis is gesteld van de inbreuk en hierover overleg tussen partijen heeft plaatsgevonden.

 

7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

8 OVERMACHT

8.1 Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.2 Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

8.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

9 HONORARIUM

9.1 Opdrachtgever komt overeen een vergoeding voor de diensten van Opdrachtnemer te betalen, welke vergoeding wordt bepaald in de Opdrachtbevestiging.

9.2 De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

9.3 De handtekening van Opdrachtgever op urenspecificaties of andere vormen van verantwoording van gewerkte uren of dagen geldt als bevestiging van de door (een Medewerker van) de Opdrachtnemer bestede tijd. Indien een urenspecificatie niet is ondertekend door Opdrachtgever, ontslaat dit niet van de verplichting tot betaling van vergoeding, zoals hiervoor bepaald.

9.4 Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

9.5 Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

9.6 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.7 Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

9.8 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9.9 Opdrachtgever bevestigt dat deze geen recht heeft op verrekening, inhouding of aftrek van aan Opdrachtnemer onder deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen. Opdrachtgever komt niet het recht toe enige verplichte betaling aan de Opdrachtnemer op te schorten.

9.10 Facturen van Opdrachtnemer worden digitaal verzonden. Opdrachtgever wordt geacht hiermee in te stemmen, tenzij Opdrachtgever aan Opdrachtnemer expliciet te kennen geeft een schriftelijke factuur te willen ontvangen.

 

10 BETALING

10.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting, opschorting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen IBAN.

10.2 Bij overschrijding van de onder 10.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, met een minimaal bedrag van € 750,00, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten (inclusief kosten van rechtsbijstand), ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

10.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10.5 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn gedaan.

10.6 Het vijfde lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

11 RECLAMES

11.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

11.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

12 LEVERINGSTERMIJN

12.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. Alsdan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd

12.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

12.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

 

13 OPZEGGING

13.1 Een Opdracht aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verloop daarvan, derhalve zonder dat enige voorafgaande opzeggingshandeling is vereist, tenzij anders overeengekomen en neergelegd in de Opdrachtbevestiging

13.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

13.3 De Overeenkomst mag door ieder der partijen schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

13.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op een honorarium verschuldigd over de resterende looptijd van de Overeenkomst, gebaseerd op het gemiddelde honorarium wat in rekening is gebracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst, te vermeerderen met de additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

13.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

13.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

14 OPSCHORTINGSRECHT

14.1 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14.2 Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

 

15 AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Partijen zijn over en weer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade als gevolg van een toekrenbare tekortkoming in de nakoming van eenieders verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij uit deze algemene voorwaarden dan wel de opdrachtbevestiging anders blijkt.

15.2 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige informatie en/of Bescheiden heeft verstrekt of doordat dit/deze niet tijdig zijn aangeleverd, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.

15.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

15.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge de Opdracht. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

15.5 Indien Opdrachtgever aantoont dat zij directe schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals sub a, sub b, en sub c van dit artikel is vastgelegd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer, waaronder opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management. en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze aansprakelijkheid is:

sub a. bij Controle Opdrachten beperkt tot maximaal drie (3) maal het honorarium over de - tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) - verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Controle Opdracht. Indien de uitvoering van de Controle Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan 12 maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie (3) maal het honorarium over de in het kader van de desbetreffende Opdracht in de laatste 12 maanden verrichte Werkzaamheden;

sub b. bij alle Overige Opdrachten beperkt tot maximaal één (1) maal het honorarium over de - tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) - verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overige Opdracht. Indien uitvoering van de Overige Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium over de in het kader van de Overige Opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte Werkzaamheden.

sub c. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 100.000,00 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum of tenzij het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico hoger is.

15.6 De totale aansprakelijkheid voor directe schade, voor zover niet reeds al beperkt tot bedragen in lid 5 van dit artikel, is voorts beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag zoals bedoeld in lid 5 sub a, sub b en sub c van dit artikel.

15.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer eveneens voor aanspraken van derden, waaronder Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden begrepen, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

15.8 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.

15.9 De in lid 5 sub a, b, c en lid 6 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

15.10 Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging/engagement letter is bepaald, worden door Opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat uitingen door Opdrachtnemer ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.

15.11 Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

15.12 Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer vrijwaren en gevrijwaard houden ter zake van kosten (waaronder juridische kosten), vorderingen of aanspraken die direct of indirect ontstaan voor de Opdrachtnemer als gevolg van of in verband met een Opdracht, waaronder (zonder beperkingen) als gevolg van, een schending van gemaakte afspraken tussen partijen door Opdrachtgever (of diens werknemers, onderaannemers of agenten) en/of een schending door Opdrachtgever of een van diens werknemers of agenten van toepasselijke wettelijke bepalingen (waaronder, zonder beperkingen, wettelijke bepalingen die discriminatie verbieden of beperken of ongelijkheid van kansen, immigratiewetgeving, arbeidsomstandigheden en/of arbeidstijdenwetgeving).

15.13 Het bepaalde in de leden 1 t/m 12 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

 

16 CONTRACTSOVERNAME

16.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

16.2 In geval van contractsovername vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter-)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

17 ONAFHANKELIJKHEID

Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

18 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN JAARSTUKKEN

18.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

18.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.

18.3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

18.4 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

18.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

18.6 Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

 

19 VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst op deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

 

20 AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

21 CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

22 NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

23 WIJZIGINGSBEDING

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. Telkens de meest actuele versie van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op aanbiedingen, Opdrachten en/of Overeenkomsten en zijn telkens te raadplegen op de website van Opdrachtnemer.

 

24 WERVINGSVERBOD

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen dan wel enige andere overeenkomst voor het verlenen van diensten aangaan of met deze medewerkers over indiensttreding/samenwerking onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

 

25 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

25.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

25.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

25.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Opdrachtnemer zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

 

26 REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

26.1 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

26.2 Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

26.3 Een weigering van Opdrachtnemer om op enig moment een of meer van de gemaakte afspraken af te dwingen wordt niet geacht een afstandsverklaring te vormen ter zake van deze rechten of het recht om deze algemene voorwaarden alsnog af te dwingen.

26.4 Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.