Kennis

De impact van brexit op de jaarrekening

4 min lezen

Rien Bouman

Rien Bouman  -  donderdag 18 maart 2021

Veel is al geschreven over de gevolgen van de Brexit voor organisaties die zaken (gaan) doen met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk of een moedermaatschappij hebben in het VK. Wist u dat er ook specifieke aandachtspunten zijn voor de jaarrekening, de toepassing van consolidatievrijstellingen (artikel 408) en in de aansprakelijkheidsstelling (artikel 403)? Wij nemen de mogelijke impact met u door.

1. Aanvullende toelichtingen brexit in de jaarrekening en in het directieverslag

De Brexit kan voor ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk leiden tot risico’s en zekerheden op allerlei gebieden. Zowel IFRS als de Nederlandse verslaggevingsregels schrijven voor dat hieraan aandacht wordt geschonken in de jaarrekening en het directieverslag.

2. Toepassing artikel 408 consolidatievrijstelling onzeker voor Nederlandse tussenhoudsters met moeder in het Verenigd Koninkrijk

In de wet is geregeld dat Nederlandse tussenhoudsters zijn vrijgesteld van de consolidatieplicht, zolang de moedermaatschappij haar jaarrekening opmaakt volgens EU-recht of gelijkwaardige voorschriften. Nu het VK weer is aangewezen op haar eigen verslaggevingsstelsel, is het onzeker of deze wettelijke vrijstelling nog kan worden toegepast. De vaststelling of dit verslaggevingsstelsel gelijkwaardig is, heeft nog niet plaatsgevonden. In de praktijk kan dit leiden tot de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

3. Groepsvrijstelling opstellen, deponeren en controleren jaarrekening (artikel 403) kan niet meer worden toegepast door Nederlandse ondernemingen met een moeder in het Verenigd Koninkrijk

De vrijstelling voor het opstellen en deponeren van in artikel 403 van de Nederlandse Wet kan worden gebruikt indien de moeder EU-recht toepast. Dit is vanaf 1 januari 2021 niet meer het geval. Dit betekent dat Nederlandse dochters na 1 januari 2021 een jaarrekening moeten opstellen en deponeren en indien volgens de wet geregeld, moeten laten controleren door een accountant.

4. Bijzondere waardeverminderingen en continuïteit

Het is voor te stellen dat door de impact van Brexit op internationaal georiënteerde bedrijven die direct handel drijven met het Verenigd Koninkrijk sprake is van een ontwrichtende impact op het bedrijfsmodel, dat sprake kan zijn van een indicator voor een bijzondere waardeverminderingen. Overigens kan dit ook het geval zijn voor meer nationaal opererende ondernemingen, als de macro-economische impact daarvoor aanleiding geeft.

In extreme gevallen kunnen de ontwikkeling de continuïteit van een onderneming bedreigen.

In de loop van 2021 zal meer duidelijkheid ontstaan welke impact de veranderende economische situatie met zicht meebrengt.

Brexit. Hoe zit het ook alweer?

In de tekst hierboven schreven we over de gevolgen van de Brexit op de jaarrekening. Voor een totaalbeeld schetsen we ook nog de belangrijkste afspraken en gevolgen voor het bedrijfsleven vanuit het Brexit-akkoord. Hoe zit het ook alweer met grensoverschrijdende handel, personenverkeer en data?

1. Akkoord over vrijhandel en samenwerking op het gebied van goederen

Het akkoord ziet op de vrijhandels- en samenwerkingsovereenkomst tussen EU lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Hiermee wordt voorkomen dat er handelstarieven (invoerrechten) en quota gaan gelden in de wederzijdse handel in goederen met een oorsprong in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Desalniettemin ontstaan er wél belemmeringen.

Vanaf 1 januari 2021 het Verenigd Koninkrijk geen toegang meer tot de EU interne markt en douane unie. Hierdoor wordt het als een derde land behandeld, waardoor sprake is van extra controles bij in- en uitvoer en administratieve handelingen. Dit vraagt tijd en brengt extra kosten met zich mee. Zorg dat uw registraties, vergunningen en documenten in orde zijn, en de impact hiervan op uw marges en liquiditeitsprognose juist is doorgerekend.

Waar u op moet letten:

  • Heeft u voldoende inzicht in de oorsprong van de door u verwerkte producten om gebruik te maken van de vrijstellingen voor handelstarieven?
  • Vraagt uw supply chain om aanpassingen (levertijd, opslagmogelijkheden, voorraadniveaus)?
  • Heeft u inzicht in de impact van additionele douanekosten op uw marge en omzet?
  • Heeft u voldoende rekening gehouden met de impact van de import omzetbelasting (BTW) en douanekosten op uw cashflow?
  • Heeft u uw IT-systemen voldoende ingericht om de additionele uitvragen van data binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk te faciliteren?
  • Zijn uw vergunningen, registraties en autorisaties op orde?
  • Zijn alle goederen in uw administratie correct geclassificeerd voor douane doeleinden?

2. Beperkte afspraken over de vrijheid van diensten en data

Het akkoord concentreert zich vooral op de vrijheid van de handel in goederen. In de komende maanden worden afspraken gemaakt over de omvangrijke handel in diensten. Hierbij is het met name op het gebied van databescherming en financiële dienstverlening de komende maanden nog spannend.

Binnen de EU zijn we inmiddels gewend om te werken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening geldt per 1 januari 2021 niet meer het VK. Bedrijven die nu data laten verwerken in het Verenigd Koninkrijk zullen aanvullende maatregelen moeten treffen om compliance met de AVG te waarborgen. Denk hierbij ook aan dienstverleners die namens u gegevens verwerken in het VK. Heeft u helder in kaart waar de risico’s voor uw bedrijf liggen? Tref tijdig maatregelen om te (blijven) voldoen aan de AVG. Wij gaan graag met u in gesprek en brengen u in contact met de juiste specialisten.

Waar u op moet letten:

- Waar verwerken u en door u ingeschakelde serviceorganisaties uw data?
- Heeft u voldoende vastgelegd welke vereisten gelden?
- Verwijzingen naar EU-voorwaarden zijn mogelijk niet meer geldig, zijn uw contracten tijdig aangepast?

3. Striktere regels over wonen en werken in het buitenland

Het vrije verkeer van mensen tussen het VK en de EU is aan banden gelegd. Er is een nieuw set immigratieregels van toepassing. Hierdoor verandert het wonen- en werken in het VK en vice versa voor nieuwe immigranten en worden bepaalde beroepskwalificaties niet langer onderling automatische erkend.

In het akkoord wordt geregeld voor welke bezoeken en activiteiten geen visa en/of werkvergunningen hoeven worden aangevraagd. Zijn uw werknemers met regelmaat in het VK? Houd dan rekening met deze nieuwe afspraken.

Waar u op moet letten:

- Zijn de werkvergunningen en Visa voor uw werknemers in orde?

4. Overige risico’s

Buiten de voornoemde afspraken stelt het Verenigd Koninkrijk nu haar eigen wetten, regels en standaarden vast. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie, als zij tot lagere of andere standaarden komt of de EU standaarden niet volgt. Als er vervolgens geen belemmeringen zijn op het gebied van tarieven en/of quota, kan dat leiden tot oneerlijke concurrentie. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over mogelijkheden tot het heffen van sancties in de vorm van handelstarieven op bepaalde goederen.

Hoewel dit een prima basis voor een eerlijk handelsterrein lijkt, hangt het risico van het opleggen van deze sancties continu boven de markt. Dit leidt tot onzekerheid.

Rien Bouman
Rien Bouman

Audit Manager

Mail Rien
Blijf in ontwikkeling met ons
Komt u even kijken?